Εργασίες » Genève » Grec Langue Étrangère

Για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

1ογκρουπ:

Διαβάζω πολύ καλά τις καινούργιες λέξεις που μάθαμε στα δύο φυλλάδια των ασκήσεων που κάναμε στην τάξη (έχουν σημειώσει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο κάθε άγνωστη λέξη).

 

Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά το λεξιλόγιο απο τα φυλλάδια ασκήσεων που κάναμε στην τάξη.

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15