Οργάνωση - Περιγραφή

Οργάνωση - Περιγραφή

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία "Cercle d’Études Grecques" (Κύκλος Ελληνικών Σπουδών) δημιουργήθηκε με αρχικό σκοπό να εγγυηθεί τη συνέχεια των Eλληνικών Σχολείων Γενεύης και Λωζάννης, τα οποία σύμφωνα με τον Ν. 4027/2011 σταματούσαν να υπάρχουν. Ο Κύκλος Ελληνικών Σπουδών λειτουργεί σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία περί Σωματείων. Απώτερος στόχος μας είναι η διευκόλυνση της διδασκαλίας και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής κουλτούρας στην Ελβετία. Η Συντακτική μας Συνέλευση έγινε την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 με την παρουσία των ελληνικών διπλωματικών και εκκλησιαστικών αρχών, εκπροσώπων των φορέων της ομογένειας, των προέδρων των δύο Συλλόγων Γονέων και των εκπαιδευτικών των σχολείων μας.

Ο Κύκλος Ελληνικών Σπουδών έχει αναγνωριστεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ως ο επίσημος διοικητικός και οργανωτικός φορέας των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Γενεύης και Λωζάννης με σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2830/Β’/22.10.2012 – ΑΔΑ: Β43Φ9-4ΑΜ). Τα όργανα του Κύκλου είναι η Γενική Συνέλευση των 16 οικογενειών που είναι τα ιδρυτικά μέλη και δυο προσκεκλημένα μέλη-εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων, καθώς και ένα εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Επικουρικά όργανα του Κύκλου είναι οι  Επιτροπές Επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών στις οποίες συμμετέχει εκ περιτροπής και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η τριμελής Επιτροπή Υποτροφιών, η οποία εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και παρέχει υποτροφίες σε παιδιά που αποδεδειγμένα τις χρειάζονται.

Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί ο Κύκλος Φίλων του Σωματείου μας, μέσω του οποίου τυχόν δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων μας.